Do tejto databázy sa môže prihlásiť každá slovenská potravinárska spoločnosť, ktorá exportuje mimo územia SR alebo to má v svojej dlhodobej stratégii.

Tento portál slúži na prezentáciu najlepších slovenských produktov, ktoré majú vysoký exportný potenciál v zahraničí. Databáza je zasielaná na všetky slovenské veľvyslanectva a slúži ako nástroj na prezentovanie slovenského potravinárstva a našich produktov pre veľvyslancov a diplomatov počas ich rokovaní a pri hľadaní nových odbytových možností pre slovenské spoločnosti. Zároveň je distribuovaná na zahraničné veľvyslanectvá a ekonomických diplomatov, ktoré v portfóliu majú územie našej krajiny. Táto webová stránka slúži pre všetkých nákupcov, distribútorov, importérov, zástupcov maloobchodných a veľkoobchodných sieti a všetkých tých, ktorí zháňajú nové produkty do ich portfólia na predaj.

Dlhodobým cieľom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je zvýšiť export slovenských potravinárskych spoločností.

Pôsobenie na trhoch v nových teritóriách so sebou prináša množstvo výhod, ako je rozšírenie bázy odbytových trhov, optimálne využívanie výrobných kapacít, príležitosť pre ďalší rast či diverzifikáciu produkcie.

Aby ste si boli istý, že tento exportný katalóg je možnosť, ktorá môže Vašu spoločnosť posunúť ďalej urobte si krátky dotazník pripravenosti na export:

  1. Exportujete v súčasnosti svoju produkciu do zahraničia? Pri exporte do zahraničia je potrebné sa oboznámiť s mnohými externými faktormi ktoré sa odlišujú od Vášho domáceho trhu, ako napríklad ochrana intelektuálneho vlastníctva alebo spôsoby vstupu na daný trh.
  2. Spravili ste si medzičasom prieskum trhu v zahraničnom teritóriu? Prieskum trhu je základným krokom predtým, ako podniknete prvé proexportné aktivity. Znalosť správania zákazníkov, konkurencie, cenovej hladiny a podmienok vstupu na trh sú len niektoré z informácií, ktoré Vám významnou mierou pomôžu jasne si definovať mnohé činnosti pred vstupom na daný trh.
  3. Máte jasne definované dôvody, prečo by mali zákazníci v zahraničí uprednostniť Vašu produkciu pred domácou? Exportéri musia mať vopred jasne stanovené, akú pridanú hodnotu predstavuje ich produkcia v porovnaní s domovskými výrobkami, prípadne s už etablovanými exportérmi. Je dôležité si uvedomiť, že nižšia cena nie vždy znamená aj úspech na trhu.
  4. Ste ochotní modifikovať svoju produkciu vzhľadom na prípadné odchýlky v požiadavkách zahraničných zákazníkov? Zákazníci na zahraničných trhoch môžu často požadovať upravené výrobky v závislosti od spotrebiteľského správania, prípadne klimatických podmienok, kultúrnych alebo náboženských špecifík. Preto je potrebné, aby bol exportér s cieľom dosiahnutia úspechu na zahraničnom trhu ochotný modifikovať svoju produkciu.
  5. Máte v súčasnosti voľné finančné zdroje na financovanie marketingu v zahraničí, prípadne zahraničných pracovných ciest? Pred začiatkom exportovania je často nutné vykonať viacero obchodných ciest do danej krajiny. Vopred je potrebné vytvoriť taktiež vhodný marketingový základ na vzbudenie záujmu kupujúcich o vašu produkciu. Z toho dôvodu je treba počítať s nemalými nákladmi už pred začatím samotnej exportnej aktivity.
  6. Máte voľné ľudské zdroje, ktoré by sa mohli venovať proexportným aktivitám? Začatie exportných aktivít môžeme prirovnať ku založenie celkom nového podniku. Preto je vo vašej spoločnosti potrebné rátať so zvýšenými nárokmi na ľudské zdroje. Jasne stanovená proexportná stratégia a exportný plán Vám pomôžu pomôcť naplánovať aspekty, ktoré by inak skomplikovali prevádzku Vášho podniku pri rozšírení resp. začatí exportných aktivít.
  7. Máte marketingové materiály vhodné pre zahraničných zákazníkov, napríklad webovú stránku preloženú do anglického alebo iného svetového jazyka? Vhodná prezentácia Vášho produktu pred zahraničným zákazníkom je základ. Neschopnosť kupujúceho prečítať si informácie o Vašom produkte resp. službe v jazyku, ktorému by rozumel, môže byť jednou z najväčších bariér pri úspešnom vstupe na zahraničný trh. Dôrazne odporúčame zveriť preklad prípadne úpravu potrebných materiálov do rúk odborníkom, aby ste sa vyhli prípadnému medzinárodnému faux-pas. Vzhľadom na to, že aj preklady od odborníkov sa kvalitou rôznia, je vhodné dať finálne texty na korekciu rodenému hovorcovi.
  8. Máte prehľad o legislatívnych podmienkach pri vstupe na nový trh? V množstve krajín, najmä mimo EU, je potrebné splniť množstvo noriem prípadne získať rozličné licencie. Nedostatočné zvládnutie tejto problematiky môže viesť k spomaleniu, prípadne zastaveniu exportu. Odporúčame preto oboznámiť sa s legislatívnou situáciou v oblasti medzinárodného obchodu daných krajín.
  9. Máte prehľad o platobných mechanizmoch v rámci zahraničného obchodu? Pri medzinárodnom platobnom styku môže dôjsť k viacerým komplikáciám, s ktorými sa na domácom trhu nestretávate. Vymáhanie nesplatených pohľadávok môže byť pri zahraničných zákazníkoch mimoriadne náročné, čo môže viesť až k strate želaného výnosu. Preto odporúčame pred začatím proexportných aktivít preštudovať podmienky zahraničného platobného styku .
  10. Stanovili ste si, za aké ceny chcete predávať svoje produkty resp. služby na zahraničnom trhu? Vhodná cenotvorba a racionálne očakávania sú jedným zo základných aspektov obojstrannej spokojnosti pri medzinárodnom obchode. Nesprávne očakávania ohľadom ceny sú totiž najčastejšími dôvodmi finančných strát a neschopnosti presadiť sa na zahraničnom trhu. Z toho dôvodu je vhodné si spraviť prieskum ohľadom cenovej hladiny konkurenčnej produkcie na želanom trhu.

Zdroj: sario.sk

Pre viac informácií k možnostiam exportu a účasti na výstavách, podnikateľských misiách, prezentačných dňoch pozrite aj:

MPRVSR Logo Sario Logo MZV Logo