Žiadosť o zaslanie námetov a návrhov do Kalendára veľtrhov a výstav 2023

V súvislosti s prípravou  podkladov do Kalendára veľtrhov a výstav  podporovaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre rok  2023 si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie námetov a návrhov na účasť spracovateľov – potravinárov na domácich a zahraničných výstavách do Kalendára veľtrhov a výstav pre rok 2023.  V námetoch a návrhoch prosím uveďte aj popis výstavy alebo veľtrhu, zdôvodnenie, formu a prínos daného veľtrhu pre slovenského vystavovateľa, poprípade minuloročný sumár daného veľtrhu, ako bol pre spoločnosť úspešný ako aj či máte záujem zúčastniť sa ho samostatne alebo v rámci národného stánku. Sekcia potravinárstva a obchodu následne interne zhodnotí prijaté námety a návrhy na domáce a zahraničné výstavy a určí, na základe odôvodnenia prínosu a disponibilných finančných prostriedkov, finálny zoznam podporovaných výstav a veľtrhov na rok 2023, ktorý sa schvaľuje na základe pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu až po schválení a rozpísaní finančných prostriedkov na štátnu pomoc pre rok 2023. Námety a návrhy  prosím uveďte do tabuľky Námety a návrhy  do Kalendára veľtrhov a výstav 2023 , ktorá je v prílohe tejto správy.

Vyplnenú tabuľku s Vašimi námetmi a návrhmi prosím zašlite mailom  na zuzana.bencurikova@land.gov.sk  do 31.1.2023.